Kirjoittajan arkisto

Hiilineutraali Joensuu 2025!

Joensuussa järjestettiin 28.11.2013 avoin keskustelutilaisuus Joensuun päivitetystä ilmasto-ohjelmasta. Luonnosvaiheessa oleva ohjelma on nähtävillä ja kommentoitava 9.12. asti osoitteessa http://www.joensuu.fi/ilmasto. Palaute ohjelmasta ja ehdotukset uusista ilmastotoimista ovat tervetulleita!

Keskustelutilaisuuden pyrkimys oli tuoda julkisuutta nykyiselle ilmasto-ohjelman luonnokselle, koota ilmastovaikuttajia eli kaupunkilaisia, yrityksiä ja päättäjiä yhteen ja pohtia keinoja ilmastovaikuttamiseen. Tilaisuus keskittyi kaupungin tason ilmastotoimiin, mutta esillä olivat myös muut ilmastopolitiikan tasot globaalista ja EU-tasosta aina arjen ympäristöpolitiikkaan ja yksilötasoon asti.

Tilaisuudessa Joensuun ympäristönsuojeluyksikön työntekijät esittelivät ilmasto-ohjelman taustaa ja sisältöä. Paikallisista elinkeinoelämän toimijoista oli edustajia kertomassa yritysten ilmastotoimista. Joensuun vesi, Fortum ja Joensuun Elli olivat edustettuina. Paikallisista vaikuttajista oli lisäksi kutsuttu kaupunginvaltuutettuja eri puolueista kertomaan miten kussakin valtuustoryhmässä ilmasto- ja ympäristöasioita käsitellään ja miten valtuutetut voisivat työssään edistää ilmasto-ohjelman tavoitteita. Ulkopuolista näkökulmaa aiheeseen toivat Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja Kuopion kaupungin edustajat, jotka kertoivat miten he ovat työskennelleet ilmastotavoitteiden kanssa omissa toimielimissään.

Tilaisuuden aloitti puheenjohtaja Pauliina Kainulainen pohtimalla Joensuun tulevaisuutta ja tarvetta ilmastotyölle. Minkälainen Joensuu on muutaman kymmenen vuoden päästä, kun nykyiset lapset ovat aikuisia, päättäjiä ja toimijoita? Pitkäjänteisen ilmastotyön pyrkimys on vaikuttaa tulevaisuuteen ja turvata ympäristön tila. Joensuun ilmasto-ohjelman luonnos asettaa monia konkreettisiin päästövähennyksiin pyrkiviä tavoitteita, sillä ilman merkittäviä vähennyksiä fossiilisten polttoaineiden käytössä ei ilmaston nopeaan lämpenemiseen voida vaikuttaa. Päätavoite on hiilineutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi kasvihuonekaasupäästöjen, energian kulutuksen, fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan liikenteen ja jätteiden määrää pyritään vähentämään. Ilmasto-ohjelman tavoitteena on aktivoida niin kaupunkia, yrityksiä kuin kuntalaisiakin.

Miten nämä eri tahot saadaan sitoutumaan ilmastotyöhön? Eri yritysten, maakunnan ja Kuopion kaupungin esitysten pohjalta syntyneessä keskustelussa pohdittiin ratkaisua tähän ongelmaan. Käytännön ehdotuksia arjen ilmastotoimista kuten biojätepussien taittelusta sanomalehdestä tuli yleisöltä. Samoin yleisöstä muistutettiin, että ruoka on ilmasto-ohjelmassa melko pienen huomion saanut teema. Ruoan laadulla voidaan kuitenkin vaikuttaa kasvihuonekaasupäästöihin. Niinpä kasvis-, luomu- ja lähiruokaan on syytä kiinnittää huomiota, vaikka tällä hetkellä esimerkiksi isojen erien saaminen paikallisilta pientuottajilta voi olla vaikea este laitostason ruokaloiden toiminnan muuttamisessa. Yleisö pohti myös Joensuun tuoreiden ilmastotavoitteiden päämääriä suhteessa valtion ja EU:n tavoitteisiin. Joensuun ja myös esimerkiksi Kuopion ilmastotavoitteet ovat kunnianhimoisia, mikä on myös edellytys suuremman mittakaavan tavoitteiden toteutumiseen.

Myös kaupunginvaltuutetut pohtivat keinoja kaupungin ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Miten ilmasto-ohjelma sitouttaa ja miten siihen sitoudutaan? Keskeiseksi keinoksi panelistit ehdottivat pakon ja palkitsemisen yhdistämistä. Pakotteilla kuten kaavoituksella ja veroilla on oma tärkeä vaikutuksensa tavoitteiden saavuttamisessa. Määräysten ja ohjeiden tulee olla kuitenkin myös joustavia, sillä ympäristön tila ja käsitys ilmastonmuutoksesta ja siihen parhaiten vaikuttavista ohjauskeinoista muuttuu. Lisäksi osana sitouttavaa ilmastopolitiikkaa on säästöistä ja päästövähennyksistä palkitseminen. Säästöistä palkitseminen motivoi jatkamaan säästämistä eli vaikkapa sähkön kulutuksen vähentämistä, vaikka säästöistä koituva taloudellinen hyöty mitätöityisikin sähkön hinnannousun myötä.

Ilmaston saama julkisuus ja tieto päästöjen vähentämisen keinoista yhdistettynä vähennyksistä palkitsemiseen vaikuttavat ilmastopaneelin reseptiltä ohjelman toteuttamista varten. Julkisuutta keskustelutilaisuus saikin paikallislehdessä Karjalaisessa, joka kannustaa aloittamaan päästöjen vähentämisen jo tänään: http://www.karjalainen.fi/mielipiteet/mielipiteet/paakirjoitus/item/39710-hyva-paiva-aloittaa-muutos/2.12.2013. Ilmasto-ohjelman myötä Joensuulla on hyvä pohja toteuttaa vaikuttavaa ilmastopolitiikkaa. Työ ei lopu, mutta tästä on hyvä jatkaa.

Kirjoittanut

Tuuli Myllynen, Savo-Karjalan luontopiiri